dla umów zawieranych od dnia 01.09.2023

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.gunapolska.pl prowadzonego przez Regenova Therapeutics Spółka Cywilna z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Fryderyka Chopina 45; posiadająca nr NIP: 6782977320 i nr REGON: 120228256 (dalej zwaną „Regenova Therapeutics” lub „Sprzedawcą” lub „Administratorem”), a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.


Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Regenova Therapeutics / ADMINISTRATOR/ SPRZEDAWCA – Regenova Therapeutics s.c. z siedzibą w Głogowie [67-200], przy ulicy Fryderyka Chopina nr 45, o numerze REGON 021313760, o numerze NIP 6932161236, adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@regenovatherapeutics.com, telefon: +48 665532366;

KLIENT – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

REGULAMIN – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce „Polityka Prywatności” dokument w postaci elektronicznej, zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych i ich ochrony przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego;

REJESTRACJA – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które obowiązuje od 25 maja 2018 r.

SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.gunapolska.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług;

TOWAR – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Regenova Therapeutics, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży;

DOSTAWCA – podmiot (firma kurierska), z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy zamówionych przez Klienta Towarów;

PŁATNOŚCI ONLINE

Zawartość strony Sklepu Internetowego

 1. Regenova Therapeutics prowadzi Sklep Internetowy pod adresem www.sklep.gunapolska.pl, w którym prezentuje Towary, ogłoszenia, cenniki i inne informacje dotyczące asortymentu dostępnego do sprzedaży. Prezentacja Towarów na stronie internetowej www.sklep.gunapolska.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kc.
 2. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone na stronie www.sklep.gunapolska.pl, a w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe czy ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie zostały dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadają znaki zgodności wymagane odpowiednimi przepisami prawa oraz oznaczenia producenta lub importera.
 4. Ceny produktów umieszczone na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
 5. W Sklepie zamieszczone są opisy Towarów pochodzące od ich producenta. Opisy te służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią reklamy w rozumieniu art. 52 i n. Prawa Farmaceutycznego.
 6. Regenova Therapeutics s.c. zastrzega możliwość wystąpienia błędów w opisie Towarów na stronie Sklepu. Zdjęcia Towarów umieszczone na stronie internetowej są jedynie poglądowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich produktów i ich modeli. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
 7. Informacje publikowane w Sklepie Internetowym nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w Sklepie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia; nie zastępują badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem.

Transakcje

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Regenova Therapeutics s.c.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, paragonu bądź dokumentu Zamówienia wraz ze specyfikacją zakupionych Towarów.
 3. Klient może złożyć Zamówienie na Towary ze Sklepu Internetowego poprzez stronę internetową www.sklep.gunapolska.pl, telefonicznie lub mailowo, przy czym:
  a. Zamówienia telefoniczne są przyjmowane w godzinach 8-16 w dni robocze;
  b. Zamówienia mailowe i poprzez stronę internetową Sklepu mogą być składane przez 24 h     na dobę.

 4. Przebieg świadczenia usług w Sklepie Internetowym odbywa się w 4 etapach:
  1 – wybranie Towarów,
  2 – wypełnienie formularza (wybór opcji zakupu z Rejestracją albo bez) lub Logowanie,
  3 – złożenie Zamówienia,
  4 – zapłata i odbiór zamówionych Towarów.

 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem jego wpłynięcia oraz linkiem zawierającym podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Informacja o cenie Towaru, podawana na stronie Sklepu Internetowego, ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail w toku przyjmowania Zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich jego istotnych elementów dla ilości w nim podanych, aż do końca realizacji danego Zamówienia.
 7. Regenova Therapeutics gwarantuje, iż wskazywana cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej Sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu Zamówienia w wiadomości e-mail.
 8. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym nie wymaga dodatkowego potwierdzania go przez Klienta w innej formie, jednakże proces realizacji Zamówienia może być poprzedzony telefonicznym potwierdzeniem ze strony Sprzedawcy. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia będzie bezskuteczne, może ono zostać anulowane lub wstrzymane w realizacji.
 9. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie jego składania (etap 2) zamówione Towary są dostępne w magazynie Regenova Therapeutics lub u producenta. Informacje o dostępności Towarów w Sklepie Internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec Regenova Therapeutics.
 10. Płatności z tytułu złożonego Zamówienia można dokonywać w następujący sposób:
  a. przedpłata przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy z terminem płatności do 3 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia,
  b. przedpłata online przelewem bankowym lub kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24 (obsługiwany przez PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł),
  c. gotówką za pobraniem - płatność u Dostawcy przy odbiorze przesyłki.

Dostawa

 1. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo za pośrednictwem Przelewy24, wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar odpowiednio na rachunku bankowym albo koncie Sprzedawcy w serwisie Przelewy24 (po pozytywnej autoryzacji transakcji).
 2. Ostateczny (wiążący) czas dostawy przesyłki jest ustalany podczas kontaktu pracownika Sklepu z Klientem.
 3. Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich In Post, In Post Paczkomaty oraz DHL, wyłącznie na terenie Polski.
 4. Klient, po nadaniu przez Sprzedawcę przesyłki, otrzymuje e-mail z linkiem umożliwiającym śledzenie jej pozycji.
 5. Koszt przesyłki pokrywa kupujący, zgodnie z aktualnym cennikiem zawartym na stronie Sklepu w zakładce „Płatność i dostawa”.

Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
 2. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać bezpośrednio w siedzibie firmy Regenova Therapeutics.
 3. Zawartość przesyłki powinna zostać sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego paczkę. W szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń.
 4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu bądź uszkodzenia przesyłki lub Towaru, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody w obecności osoby dostarczającej przesyłkę oraz możliwość odmowy przyjęcia paczki. W takim wypadku, o zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Sprzedającego
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Towarów i/lub przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej Towar protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu i dostarczenia go wraz z oryginałem dowodu zakupu do Sprzedawcy.
 6. Klient ma prawo odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od momentu otrzymania przesyłki bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 7. Zwracany Towar powinien być w nienaruszonym stanie, oryginalnym opakowaniu, nienoszącym śladów użytkowania, odpowiednio zabezpieczonym na czas transportu.

Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
 2. W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest (1)założenie Konta lub (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego wraz z (3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności:
  a.    ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 tj.),
  b.    RODO

 4. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę w następujących celach:
  a.    realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Towarów oraz podmiotom obsługującym systemy płatności online (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta),
  b.    realizacji Usług Elektronicznych,
  c.    ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego,
  d.    kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
  e.    podatkowych.

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom powiązanym:
  a.    Dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia,
  b.    podmiotom obsługującym system płatności online (jeśli te formy realizacji Zamówienia zostały wybrane przez Klienta),
  c.    urzędom, (w tym Skarbowym),
  d.    właściwym organom (np. policji), w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionych Towarów.
 7. Administratorem danych osobowych Klientów jest Regenova Therapeutics. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu do nich, poprawiania ich, jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym Newsletterów.
 8. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  a.    oznaczenia identyfikujące Klienta,
  b.    oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,
  c.    informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej,
  d.    informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.

 10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym:
  a.    prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta, w tym nie posiadającego Konta,
  b.    prawo do sprostowania danych,
  c.    prawo do usunięcia danych,
  d.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e.    prawo do przenoszenia danych,
  f.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów),
  g.    prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.

 11. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto w Sklepie Internetowym lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: biuro@regenovatherapeutics.com.
 12. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
 13. Dane Klientów Sklepu Internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie Internetowym za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości email na adres poczty elektronicznej: biuro@regenovatherapeutics.com
 14. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
 15. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
 16. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych.
 17. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

Pozostałe

 1. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu Internetowego.